Reglementen & Statuten

S.A.K.A.K.

Reglement

2014 - 2015

Overzicht

 1. S.A.K.A.K.
 2. Historie
 3. Doel
 4. Het bestuur
 5. Het lidmaatschap
 6. Contributie
 7. Jaarlijkse ALV
 8. (Persoonlijke) Hygiëne
 9. Gedragsregels
 10. SAKAK Kleding
 11. Stars & Stripes
 12. Regels m.b.t. Blessures 1. S.A.K.A.K
 • SAKAK staat voor: “The Society for the Advancement of Kickboxing Among Kakkers”.
 • SAKAK is een businessclub.


 1. Historie
 • Opgericht op initiatief van Gijs Tulleken. Verder: zie over SAKAK


 1. Doel
 • Het doel van de SAKAK businessclub is om onderling te verbinden door het beoefenen van de Kickboks-sport en het organiseren van activiteiten.

 1. Het bestuur
 • Het bestuur bestaat uit vier actieve leden; een voorzitter, penningmeester, secretaris en een consumabel.
 • (oud) Bestuursleden kunnen worden herkend aan de gouden sterren op hun tenue.
 • De Sensei kan worden herkend aan de strepen op zijn schouders.


 1. Het lidmaatschap
 • De SAKAK is een besloten vereniging.
 • De vereniging kent sportende leden en borrelleden.
 • Het borrellidmaatschap staat alleen open voor zij die voorheen sportend lid zijn geweest.
 • Het aspirant-lidmaatschap ontstaat uitsluitend op voordracht van een van de andere leden of op voordracht van het bestuur.
 • Aspirant leden dienen vooraf aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Een geïntroduceerd lid kan maximaal 3 maal meetrainen alvorens aspirant-lid te worden. Daarna dient er betaald te worden.
 • Het bestuur besluit (de leden gepolst hebbende) of een geïntroduceerd lid aspirant lid kan worden.
 • Een aspirant-lid heeft een proefperiode van 6 maanden. Daarna besluit het bestuur of het aspirant lid volwaardig lid wordt. Daarbij zal groepsgevoel, gedrag en beheersing centraal staan.


 1. Contributie
 • De vereniging kent een maandelijkse sportcontributie en een jaarlijkse lidmaatschapscontributie.
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur door de leden vastgesteld.
 • Nieuwe leden betalen een 'borg' van 2 maanden contributie vooruit bij inschrijving, alsmede de jaarcontributie.
 • De vereniging kent een maandelijkse sportcontributie en een jaarlijkse lidmaatschapscontributie.
 • De maandelijkse contributie dient vooruit te worden betaald en geschiedt uitsluitend d.m.v. een automatische overschrijving op de eerste van elke kalendermaand o.v.v. het lidmaatschapsnummer.


 1. Jaarlijkse ALV
 • Jaarlijkse zal rond medio oktober een Algemene ledenvergadering worden gehouden.
 • Tijdens de ALV zullen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen: Financiën, bestuurssamenstelling, contributie.


 1. (Persoonlijke) hygiene
 • Leden dienen zorgvuldig met hun persoonlijk hygiëne om te gaan (nagels van voeten / handen netjes geknipt, pleisters op open wondjes ed.)
 • Sportkleding en materialen zoals handschoenen en scheenbeschermers dienen fris gewassen te zijn.
 • Materialen die in aanraking komen met anderen (zoals handschoenen) dienen periodiek met Dettol te worden ontsmet.


 1. Gedragsregels
 • Het besloten karakter van de vereniging is van groot belang. Centraal staat dat eenieder zich veilig dient te voelen.
 • Beginners worden geen lesje geleerd maar actief geholpen met de verbetering van hun vaardigheden.
 • Onderlinge competitie is ondergeschikt; onderling respect en verbondenheid staan centraal.
 • Een ieder binnen de SAKAK verdient zijn geld met zijn koppie. Respect voor het hoofd is essentieel wanneer er op het hoofd geslagen of geschopt wordt. Tijdens het sparren is het dan ook van elementair belang dat er niet te hard op het hoofd geslagen of geschopt wordt.
 • Na 2 waarschuwingen voor onbeheerst gedrag kan het bestuur besluiten tot uitsluiting van een lid voor bepaalde of onbepaalde duur.
 • De Sensei dient te allen tijde te worden gehoorzaamd en met het grootste respect te worden behandeld.
 • De Sensei wordt bij aanvang van de les en bij het afgroeten geëerd. Wanneer de leden daarbij in een rij zitten of staan kan alleen een lid met minimaal 3 rode sterren, een lid met minimaal een gouden ster of een lid met een Silver Star aan de meest linker kant van de rij, tegenover de Sensei zitten en de groep voorgaan in het eren van de Sensei.
 • De woorden OSU (‘oes’) worden te allen tijde met respect uitgesproken ter bevestiging dat de opdracht is begrepen en als respect naar de Sensei en degene met wie wordt getraind.
 • Voor het sparren spreken de sparringspartners onderling af wat het intensiteitsniveau zal zijn.
 • Kom op tijd! Het is erg storend als de les wordt onderbroken door (te) late deelnemers. De prijs hiervoor zal hoog zijn en wordt onder luid hoongelach opgelegd door de Sensei.


 1. SAKAK kleding
 • Een lid kan na verloop van 6 volle maanden betaald lidmaatschap aanspraak maken op het SAKAK tenue. Dit bestaat uit een broekje en een shirt.
 • De kosten hiervoor zijn € 50 voor een tenue. Shirts en broekjes kunnen worden bijbesteld.
 • Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om aanvullende kleding (trainingspak, truien, jassen, ed.) tegen aantrekkelijke korting aan te schaffen voorzien van het SAKAK logo.


 1. Stars and stripes
 • De vereniging kent 3 sterren: rood, goud en Silver.
 • Voor ieder vol jaar dat men betalend sportlid is krijgt men een rode ster.
 • Voor ieder bestuursjaar krijgt men een gouden ster.
 • Voor speciale verdiensten krijgt met een Silver Star. De Silver star is de hoogst haalbare eer binnen de SAKAK. Een lid met een Silver Star dient met het grootste respect te worden behandeld. Voorbeelden van bijzondere verdiensten zijn: Een wedstrijdgevecht waarbij de naam SAKAK wordt uitgedragen, 5 jaar bestuur en overige verdiensten. Leden kunnen andere leden voordragen voor een Silver Star. Uitsluitend het bestuur besluit over het al dan niet verlenen van een Silver Star.
 • Sterren worden tijdens de Jaarlijkse Algemene Jaarvergadering in oktober uitgereikt aan alle leden die dat jaar aan al hun financiële verplichtingen hebben voldaan.


 1. Regels mbt blessures
 • Wanneer een lid langdurig geblesseerd is dient hij dat bij het bestuur te melden.
 • De blessure-melding dient per email bij het bestuur plaats te vinden.
 • De sportcontributie zal worden opgeschort na 1 maand wachttijd. De jaarlijkse lidmaatschapscontributie loopt door.
 • De maand wachttijd gaat in op de eerste dag van de maand nadat de blessuremelding heeft plaatsgevonden.

OSU!


STATUTEN VERENI­GING S.A.K.A.K.Naam en Zetel

Artikel 1


1. De vereniging draagt de naam: "S.A.K.A.K.”.

Zij wordt in deze statuten verder aange­duid als "de ver­eni­ging".

2. Zij heeft haar zetel te Naarden-Bussum


Oprichtingsdatum, verenigingsjaar

Artikel 2

De vereniging werd opgericht op 01 Januari 2011 en wordt thans aangegaan voor onbe­paalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaropvolgend.


Doel

Artikel 3


 1. De vereniging heeft ten doel middels netwerken business te generen voor haar leden.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. middels sportieve sessies (tweemaal per week) elkaar te treffen en ideëen en contacten uit te wisselen;
  2. landelijk andere SAKAK verenigingen op te richten, en;
  3. het organiseren van- en het deelnemen aan wedstrij­den en com­pe­tities en verder door alles te doen wat voor de beoe­fening van het netwerken nuttig kan worden ge­acht.


Leden

Artikel 4


De vereniging kent drie soorten leden, te weten: actieve leden tweemaal per week, actieve leden éénmaal per week en inactieve leden.

 1. Actieve leden (tweemaal per week) van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daar­toe bij het Huis­houdelijk Reglement vast te stellen rege­len.
 2. Actieve leden (éénmaal per week) van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daar­toe bij het Huis­houdelijk Reglement vast te stellen rege­len.
 3. Inactieve leden zijn natuurlijke personen, die niet (meer) mee sporten, maar de vereniging financieel steunen middels een jaarlijkse, vaste contributie. Daarnaast nemen deze leden deel aan eventuele extracurriculaire activiteiten van de vereniging.

Toelating

Artikel 5


 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van actieve en niet actieve leden.
 2. Bij niet-toelating tot actief of niet actief lid kan de algemene verga­dering alsnog tot toe­la­ting besluiten.


Register

Artikel 6


Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adres­sen van de actieve en inactieve leden, zijn opge­nomen.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door opzegging door het lid;
  2. door opzegging door de vereniging. Deze kan ge­schie­den wan­neer een lid zijn verplichtingen jegens de vereni­ging niet nakomt, alsook wanneer redelijker­wijs van de vereni­ging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  3. door ontzetting. Deze kan alleen wor­den uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onre­delijke wijze bena­deelt;
  4. door overlijden van het lid;
  5. door royement door de vereniging.
 2. Opzegging door de vereniging en ontzet­ting uit het lid­maat­schap geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereni­ging kan slechts ge­schieden tegen het einde van een half vereni­gingsjaar en met inachtneming van een opzeg­gings­termijn van vier weken. Het lidmaat­schap kan echter onmid­del­lijk worden beëindigd indien van de vereni­ging of van het lid redelijkerwijs niet ge­vergd kan worden het lid­maat­schap te laten voort­du­ren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaat­schap eindigen op het vroegst toegela­ten tijd­stip volgende op de datum waartegen was opge­zegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaat­schap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van gel­delijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereni­ging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na­komt, alsook dat redelijkerwijs van de vereni­ging niet gevergd kan worden het lidmaat­schap te laten voort­duren en van een besluit tot ontzetting uit het lid­maat­schap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennis­ge­ving van het besluit beroep open op de algemene vergade­ring. Hij wordt daartoe ten spoe­digste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis ge­steld. Geduren­de de be­roepstermijn en hangen­de het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het ge­schorste lid het recht heeft zich in de algemene vergade­ring, waar­in het in dit lid bedoelde be­roep wordt behan­deld, te verantwoorden.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereni­gings­jaar eindigt, blijft desniet­temin de jaarlijkse bijdrage voor het ge­heel verschuldigd.

Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging be­staan uit de jaarlijk­se lidmaatschapsbijdrage van alle actieve en inactieve leden én de maandelijkse contributie van de actieve leden. Eventueel aangevuld met giften en eventuele andere baten.
 2. Er bestaan twee soorten lidmaatschappen:
  1. Het lidmaatschap zonder sporten is jaarlijks verschuldigd door alle leden en bedraagt € 150.00
  2. Het lidmaatschap aangevuld met de mogelijkheid tot tweemaal per week sporten bedraagt € 60.00 per maand.
 3. In December en in Juni kan besloten worden tot verandering van bovenstaande lidmaatschapsvormen. Deze ligt vervolgens vast voor een periode van zes maanden en wordt steeds stilzwijgened verlengd.
 4. Eventuele tussentijdse wijzigingen moeten schriftelijk aan het bestuur worden voorgelegd waaruit een besluit volgt.
 5. Bij eventuele (ernstige) blessures geldt de lopende maand plus één kalendermaand als eigen risico. Hierna kan, in onderling overleg met het bestuur, een regeling worden getroffen.
 6. Het jaarlijkse lidmaatschap moet worden voldaan vóór 31 Januari van elk kalenderjaar. Alle leden ontvangen hiervoor desgevraagd een factuur.
 7. De maandelijkse contributie is afhankelijk van het type lidmaatschap en verschuldigd per de eerste van elke kalendermaand middels een automatische incasso of overschrijving. Op aanvraag kan hiervoor een factuur/kwitantie worden opgemaakt.
 8. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeel­telijke onthef­fing van de verplichting tot het beta­len van een bijdrage te verlenen.


Bestuur

Artikel 9


 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie per­sonen; te weten een voorzitter, een penningmeester/secretaris en een consumabel, die door de algemene verga­de­ring worden benoemd. Hiernaast erkent de vereniging één of meer ere leden – welke een bijzondere rol hebben gespeeld bij het (voort) onstaan van de vereniging.

De benoe­ming ge­schiedt uit de leden.

 1. De benoeming van bestuursleden ge­schiedt uit één of meer bindende voor­drachten, behoudens het bepaalde in lid 3.
  1. Tot het opmaken van zulk een voor­dracht zijn bevoegd zowel het bestuur als één of meer leden.
  2. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de verga­dering mee­gedeeld. Een voordracht door of meer leden moet voor de aanvang van de ver­ga­dering schrifte­lijk bij het bestuur worden ingediend.
 2. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontno­men door een met ten minste tweederde van de uitge­brachte stemmen genomen besluit van de alge­mene verga­dering, geno­men in een ver­gadering waarin ten minste twee­derde van het aantal leden aanwezig of verte­genwoor­digd is.
 3. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergade­ring overeen­kom­stig het voorgaande lid de opge­maakte voor­drachten het bindend karakter te ontne­men, dan is de algemene vergade­ring vrij in de keus.
 4. Indien er meer dan een bindende voor­dracht is, geschiedt de benoe­ming uit die voordrachten.
 5. Om voor benoeming In aanmerking te komen moet een lid meerderja­rig zijn.


Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur

Artikel 10


 1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, secreta­ris, penningmeester, consumabel en ere-lid zullen bekle­den worden als zodanig benoemd. Een be­stuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functiona­rissen een vervanger aanwijzen.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opge­maakt, die door de voorzitter en de se­cre­taris worden vastgesteld en onderte­kend. In overeen­stem­ming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de tot­standko­ming en de inhoud van een besluit beslis­send.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nade­re regelen aan­gaande de vergaderin­gen van en de besluitvorming door het be­stuur worden gegeven.


Einde bestuurslidmaatschap – periodiek aftreden - schorsing

Artikel 11


 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergade­ring wor­den ontslagen en geschorst. Een schor­sing die niet binnen drie maanden ge­volgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoe­ming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftre­ding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussen­tijdse vacature wordt be­n­oemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voor­ganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van- en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaat­schap van de vereniging.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

Artikel 12


 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het be­stuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur be­voegd. Het is echter verplicht zo spoe­dig moge­lijk een algemene vergadering te beleg­gen waarin de voorzie­ning in de open plaats of de open plaat­sen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verant­woordelijkheid bepaal­de onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commis­sies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergade­ring, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreem­den of bezwaren van register­goe­deren, het sluiten van over­eenkomsten waarbij de ver­eniging zich als borg of hoofde­lijk medeschuldenaar ver­bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker­heidsstel­ling voor een schuld van een derde verbindt.
 5. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep wor­den gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoor­digd:

a. hetzij door drie gezamenlijk handelen­de bestuursleden;

b. hetzij door de voorzitter tezamen met één ander be­stuurs­lid.


Half jaarverslag - Rekening en Verantwoording

Artikel 13


 1. Het bestuur is verplicht van de vermo­genstoestand van de vereniging zodani­ge aantekeningen te houden dat daar­uit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen wor­den gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes weken na afloop van elk half verenigingsjaar, behou­dens verlen­ging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn halfjaarverslag uit en doet, onder overlegging van een ba­lans en een staat van baten en lasten, reke­ning en verant­woording over zijn in het afgelopen boek­jaar (helft) gevoerd beleid.

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoor­ding in rech­te van het bestuur vorderen.

 1. De algemene vergadering benoemt jaar­lijks uit de leden, erele­den en leden van verdienste een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onder­zoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de alge­me­ne vergadering ver­slag van haar bevin­dingen uit.
 2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boek­houdkun­dige kennis, dan kan de kascom­missie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te ver­schaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en beschei­den der vereniging te geven.
 3. De last van de commissie kan te allen tijde door de alge­me­ne verga­dering wor­den herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommis­sie.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren lang te bewaren.


Algemene Vergadering

Artikel 14


 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdhe­den toe, die niet door de wet of de statu­ten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het vereni­gings­jaar, wordt een alge­mene vergadering - de jaarver­gade­ring - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording be­doeld in artikel 14, met het verslag van de aldaar be­doel­de com­missie;
  2. de benoeming van de in artikel 14 genoemde com­mis­sie voor het vol­gen­de verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen wor­den gehouden zo dikwijls het bestuur dit wen­selijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verz­oek, met opgave de te behan­delen on­derwerpen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit­bren­gen van één/­tiende gedeelte der stem­men verplicht tot het bijeen­roe­pen van een alge­mene verga­dering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het ver­zoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gege­ven, kun­nen de verzoekers zelf tot die bijeen­roe­ping over­gaan door oproe­ping overeen­kom­stig artikel 19.


Toegang en Stemrecht

Artikel 15


 1. Toegang tot de algemene vergadering heb­ben de actieve en inactieve leden van de vereniging.
 2. Geen toegang hebben geschorste le­den, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 6 en geschorste bestuursleden.
 3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde perso­nen beslist het bestuur.
 4. Ieder lid van de vereniging dat niet ge­schorst is, heeft één stem.
 5. De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn even­eens elk gerech­tigd tot het uitbrengen van één stem.
 6. Een lid kan slechts één ander lid schrifte­lijk machtigen na­mens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blij­ken, dat het bestuur deze vol­doende acht.
 7. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering verte­gen­woordigen.Voorzitterschap en Notulen

Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzit­ter van de vereni­ging of bij diens afwezigheid door de secretaris. Ontbreken de voorzitter en de secretaris dan treedt één der door het bestuur aan­gewezen plaatsvervangers als voorzit­ter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voor­zit­terschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aange­wezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastge­steld en ondertekend.
 3. Zij die de vergadering bijeenroepen kun­nen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
 4. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.


Besluitvorming van de algemene vergade­ring

Artikel 17


 1. Het ter algemene vergadering uitgespro­ken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is geno­men is beslissend. Hetzelf­de geldt voor de in­houd van een geno­men besluit voorzover gestemd werd over een niet schrifte­lijk vast­gelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspre­ken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wan­neer de meerder­heid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stem­ming niet hoof­delijk of schriftelijk geschiedde, een stemge­rechtig­de aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stem­ming vervallen de rechtsge­volgen van de oorspronke­lijke stem­ming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering geno­men met volstrekte meerderheid van de gel­dig uitge­brach­te stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge­bracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de vol­strek­te meer­derheid heeft verkregen, heeft een tweede stem­ming, of ingeval van een bindende voor­dracht, een tweede stemming tussen de voorge­dragen kandidaten pl­aats.
 6. Heeft alsdan weder niemand de volstrek­te meerderheid verkre­gen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
 7. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de perso­nen op wie bij de voorafgaande stem­ming is ge­stemd, evenwel uitge­zonderd de persoon, op wie bij die vooraf­gaan­de stemming het geringste aantal stemmen is uitge­bracht.
 8. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die perso­nen bij de nieuwe stemming geen stem­men meer kunnen worden uitge­bracht.
 9. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stem­men staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 10. Indien de stemmen staken over een voor­stel niet rakende ver­kiezing van perso­nen, dan is het verworpen.
 11. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzit­ter een schriftelijke stem­ming gewenst acht of één der stemge­rechtig­den zulks voor de stemming ver­langt. Schrif­telijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten brief­jes. Besluitvor­ming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemge­rechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 12. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur geno­men, dezelfde kracht als een besluit van de alge­mene vergade­ring.
 13. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegen­woordigd zijn, kunnen geldige besluiten wor­den geno­men, mits met algemene stemmen, om­trent alle aan de orde komende on­der­werpen - dus mede een voorstel tot statu­tenwij­ziging of tot ontbinding - ook al heeft geen op­roeping plaatsge­had of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift om­trent het op­roepen en houden van ver­gaderingen of een daarmee verband houdende formali­teit niet in acht geno­men.


Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 18


 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het le­den­register be­doeld in artikel 6. De ter­mijn voor de oproeping bedraagt tenmin­ste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behande­len onderwerpen ver­meld, onvermin­derd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

Statutenwijziging

Artikel 19


 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden ge­bracht dan door een besluit van de algemene ver­ga­dering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorge­steld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter be­hande­ling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergade­ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedra­gen wijzi­ging woordelijk is opgenomen, op een daartoe ge­schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehou­den. Bo­ven­dien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toege­zonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee­der­de van de geldig uit­ge­brachte stemmen, in een verga­de­ring waarin ten minste tweederde van de leden tegen­woor­dig of vertegen­woor­digd is. Is niet tweederde van de leden tegen­woordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergade­ring een tweede vergade­ring bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergade­ring, waar­in over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge­weest, ongeacht het aantal tegenwoor­di­ge of vertegen­woordigde leden, kan wor­den beslo­ten, mits met een meerder­heid van ten minste twee­derde van de geldig uitge­brachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in wer­king dan nadat hier­van een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlij­den van de akte is ieder bestuurslid be­voegd.

Ontbinding

Artikel 20


 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algeme­ne ver­ga­dering.

Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeen­komstige toepassing.

 1. Bij ontbinding van de vereniging be­noemt de algemene vergade­ring min­stens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liqui­datie voortduurt, verant­woor­ding af te leggen.
 2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de alge­mene ver­gadering te bepalen zodanige doel­ein­den als het meest met het doel van de vereni­ging over­eenstem­men.